Ratkaisut

Olemme energiapuun ja biopolttoaineiden jalostustekniikkoihin erikoistunut asiantuntijayhtiö. Tarjoamme puupolttoaineiden prosessointiin liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi:

  • selvitystyöt
  • suunnittelu- ja mitoituspalvelut
  • projektointityöt

Tavoitteenamme on parantaa puupolttoaineiden latua ja täten tehostaa ja lisätä niiden käyttöä energiantuotannossa.

Tapauskohtaisesti optimoidut kokonaisratkaisumme lisäävät energiatehokkuuttasi ja parantavat laitoksesi kokonaishyötysuhdetta. Innovatiiviset prosessointitekniikkamme mahdollistavat tehokkaamman poltto- ja raaka-aineiden hyödyntämisen.

Puuperäisen raaka-aineen prosessointi

Integroidut kokonaisratkaisumme puuraaka-aineen prosessointia varten käsittävät muun muassa:

  • Murskauksen
  • Kuivauksen
  • Hienonnuksen
  • Seulonnan

Biopolttoaineen laadun parantaminen

Polttoaineen laatu on merkittävin palamiseen ja kattilassa syntyvien päästöjen määrään vaikuttava tekijä. Optimoimalla polttoaineen laatu kattilalaitoksen vaatimusten mukaiseksi, voidaan maksimoida laitoksen hyötysuhde ja vähentää polttoaineen kulutusta.

Lue lisää>>

Biopolttoaineiden tuotanto

Pienten ja keskisuurten kattiloiden toimintavarmuuden kannalta on erityisen tärkeää, että polttoaine on hyvä- ja tasalaatuista. Tasalaatuinen polttoaine takaa häiriöttömän toiminnan, tasaisen palamisen, paremman hyötysuhteen ja pienemmät päästöt.

Keskitetyssä puupolttoaineiden jalostusterminaalissa jalostetaan puuraaka-aineesta kuivaa ja tasalaatuista polttoainetta tehokkaasti ja edullisesti. Terminaali takaa asiakkailleen varmat polttoainetoimitukset vuodenajasta riippumatta.

Lue lisää>>

Biojalostamot

Biomassan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia pystytään muokkaamaan erilaisten termisten jalostusprosessien, kuten esimerkiksi kaasutuksen ja nesteytyksen avulla. Tällöin biomassasta poistetaan tai erotellaan lämmön avulla ei-toivottuja komponentteja ja biopolttoaineen energiatiheys saadaan kasvatettua. Polttoaineen energiatiheyttä kasvattamalla pystytään alentamaan kuljetus- ja käsittelykustannuksia merkittävästi.

Lue lisää>>