Biobränsleproduktion

DustComb erbjuder helhetslösningar och tekniker för produktion och förädling av biobränslen. Vi planlägger, konstruerar och utför tillsammans med våra samarbetspartner byggprojekt av raffineringsanläggningar och behandlingsenheter för trädbränslen. Transportering av torra och homogena bränslen är effektivare och förmånligare, och dessa ökar pannanläggningarnas funktionssäkerhet.

Bioterminal

Stora variationer i oförädlade trädbränslens fukthalt och kvalitet orsakar problem speciellt i små och medelstora värmeläggningar. I centraliserade förädlingsterminaler för trädbränslen produceras och lagras biobränslen av god och jämn kvalitet energi- och kostnadseffektivt. Värmeproducenter kan införskaffa sitt bränsle säkert och behändigt från dessa terminaler. Biobränsleterminalerna tillförsäkrar sina kunder osvikliga och jämna bränsleleveranser året runt.

Mervärde som biobränsleterminalen tillsätter till trädbränslet:

  • Förbättring av kvaliteten
  • Avlägsnande av fukt
  • Förminskning av partikelstorleken
  • Ökning av energitätheten
  • Förbättring av behandlings- och lagringsegenskaper

 

Slutprodukter till kunderna:

  • Torkat träflis
  • Finfördelat träkross
  • Träpellets
  • Torrefierade och flytande produkter

Mobila lösningar

Våra kompakta och mobila lösningar möjliggör förädling av trädråvaran ute på fältet vid råvarans ursprung. På detta sätt kan man minska betydligt på biobränslets transporteringskostnader.