Bioraffinaderier

Genom termiska förädlingsprocesser för biomassa kan man producera utav trädråvara bränslen som uppfyller specifika krav. Flyktiga och fasta beståndsdelar i biomassan kan separeras med hjälp av hög temperatur och syrefria förhållanden. Med hjälp av förgasningstekniker för trämaterial kan man framställa olika fraktioner med liknande egenskaper som fossila bränslen. Sådana är t.ex.:

  • Fast torrefierat träd
  • Flytande pyrolysolja
  • Trägas

Dessa biobränslen är för sina egenskaper utmärkta som ersättare för fossila bränslen, som stenkol och brännolja.

DustComb framställer helhetslösningar för träråvarans förbehandlingsprocesser till bioraffinaderier, och därtill deltar i forskning och utveckling av raffineringsprocesser och -tekniker för biobränslen.